Verejné obstarávanie

Klub slovenských turistov RADOŠINKA je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a na webovom sídle vo svojom "Profile verejného obstarávateľa". 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Klub slovenských turistov RADOŠINKA
IČO: 42370981

Kontakt:

KST Radošinka
Čab 199
951 24 Nové Sady

Tel. č.: 0908 778 755, 0903 488 928
e-mail: mellen.ladislav@gmail.com, 
internetová adresa: www.kst-radosinka.webnode.sk

Informácia o zákazkách :

P. č. Dátum
zverejnenia
Predmet zákazky Termín predloženia ponuky Kontaktná osoba obstarávania  Výsledná cena v € s DPH Úspešný uchádzač Termín dodania predmetnej zákazky
1. 21.9.2016 Prístrešok
pre turistov
27.9.2016 Ing. Ladislav Mellen
(predseda KST Radošinka) 
2480 Štefan Králik
Štúrova 21/B
949 01 Nitra
31.12.2016

- zmluva o vyhotovení prístrešku (PDF)
 - zmluva o poskytnutí príspevku (PDF) 

Zverejnené zmluvy:
                   - predmet zmluvy - 

- odkaz -
Vyhotovenie prístrešku PDF
Príspevok UVSR PDF
Príspevok NSK  PDF